Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností STV Arms

 

  1. Úvod

Společnost STV Arms, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2B, PSČ: 140 78,

IČO: 02223490,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216993

(dále jen "Provozovatel")

je provozovatelem internetového obchodu STV Arms, umístěném na adrese http://www.stvarms.cz.

 

  1. Popis služby

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých níže uvedených služeb při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na server přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.      Pro plné využití služeb má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek.

3.2.      Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem.

3.3.      V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

 

  1. Následky porušení povinností Uživatele

4.1.      Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelský účet, jehož uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2.      Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány smluvní podmínky a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

 

Zpracování osobních údajů

 

  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Pro registraci Uživatele v internetovém obchodě STV ARMS je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
  3. Za účelem poskytování služby internetového obchodu STV ARMS je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které tito Uživatelé zadají službě internetového obchodu (zejména jméno, příjmení, adresné, popisné a fakturační údaje). Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro plnění smluvního vztahu vzniklého mezi nimi a Provozovatelem z využívání služby internetového obchodu STV ARMS, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
  4. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb internetového obchodu STV ARMS. Uživatel zároveň tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy či jakákoliv obchodní sdělení, obsahující informace o službách Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že veškeré informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu v internetovém obchodu STV ARMS poskytne, jakožto veškeré informace o transakcích Uživatele ve službě internetový obchod STV ARMS, neposkytne třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
  5. Provozovatel se dále zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení


Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technických změnách nebo změnách služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.